BlogCaseStudy là một website chia sẻ kiến thức về MMO (Make Money Online) và Digital Marketing. Được thành lập vào ngày 15 tháng 10 năm 2019 bởi Nguyễn Đức Lộc, với mong muốn tạo ra một cộng đồng MMO đầu hàng Việt Nam.

Mục đích